Berber’s Kimono

Page 2 of 212
Showa Komon

Showa komon

Taisho Houmongi

Taisho Houmongi

Taisho-hitoe-kimono

Taisho hitoe

Blue hitoe rayon

Blue hitoe

Blue woven kimono

Blue woven kimono

Tsukesage Houmongi

Tsukesage

Blue Wool Kimono

Blue Wool

Holland Kimono

Holland Kimono

Big stripes Taisho kimono

Big stripes Taisho kimono

Sha silk kimono

Sha silk kimono

Blue wool kimono

Blue wool kimono

wool kimono

Blue pink wool

Blue sayagata kimono

Blue sayagata kimono

Wisteria Komon

Wisteria Komon

Shibory Kimono

Shibory Kimono

Page 2 of 212